KOÇEL ÇELİK EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

(Bu form aracılığı ile başvuru yapılması zorunlu değildir. Bu form, ilgili kişinin başvuru yapma sürecinde yardımcı doküman olarak oluşturulmuş olup, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde yapılan her başvuru değerlendirmeye alınacaktır.)

Genel Açıklamalar
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘‘KVKK’’) 11. maddesi kapsamında herkes, veri sorumlusu sıfatıyla Koçel Çelik Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) aşağıda belirtilen hususlarda başvuruda bulunma hakkına sahiptir:
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(e). ve (f). bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvuruya İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi
Veri Sorumlusuna Başvuru Formu ile başvurucunun kimliğinin tespiti ve başvurunun yönetilmesi amacıyla sınırlı ve bağlantılı olarak kişisel veri (ad, soyad, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, telefon numarası, e-posta, adres, imza) işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler, gerektiği takdirde başvuru talebinin niteliğine göre yalnızca ilgili birimler/kişiler ve kanunlarca yetkili kurum/kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi, Başvurunun Yapılacağı Adres ve Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgiyi Gösterir Tablo
Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Konu Başlığı
Elden başvuru (Başvuru sahibinin bizzat başvurması halinde kimliğini tevsik edici belgenin, vekaleten başvuru yapılması durumunda noter tasdikli vekaletnamenin hazırda bulundurulması gerekmektedir.) …………………… Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat ………………………… Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
E-imza/Mobil İmza Aracılığıyla e-posta ………………………… Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi aracılığıyla başvuru
……………………… Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresi (E-posta adresinizin daha öncesinde sistemlerimizde kimliğiniz ile eşleşmiş olması gerekmektedir.) ……………………… Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri
Ad:
Soyad:
TC Kimlik Numarası:
(Pasaport No)
Telefon Numarası:
E-posta:
(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
Adres:

Lütfen Şirketimiz ile Olan İlişkinizi Belirtiniz
Müşteri
Ziyaretçi
Eski Çalışan (Çalıştığım Yıllar: ……………. – …………….. )
Diğer

Çalışan
Çalışan Adayı
Başvuru Tarihi :
Üçüncü Kişi Firma Çalışanı
Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz kişi/birim:
Konu:

 

Lütfen KVKK Kapsamındaki Talebinizi Belirtiniz
Talep
No Talep Konusu Kanuni Dayanak Seçiminiz
(Lütfen İlgili Bölümü İşaretleyiniz)

1 Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum. KVKK m. 11/1-a
2 Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyor ise bu veri işleme faaliyetlerine ilişkin bilgi talep ediyorum. KVKK m. 11/1-b
3 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. KVKK m. 11/1-c
4 Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum. KVKK m. 11/1-ç
5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. KVKK m. 11/1-d
6 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;
Silinmesini
Yok edilmesini
İstiyorum.
(Lütfen seçeneklerden belirtiniz) KVKK m. 11/1-e
7 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (5 Numaralı Talep) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. KVKK m. 11/1-f
8 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (6 Numaralı Talep) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;
Silinmesini
Yok Edilmesini
İstiyorum.
(Lütfen Seçeneklerden Belirtiniz) KVKK m. 11/1-f
9 Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. KVKK m. 11/1-g
10 Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum. KVKK m. 11/1-ğ

Lütfen Talebiniz İle İlgili Bir Açıklama Yapınız

Başvurunuza Vereceğimiz Yanıtın Tarafınıza Ne Şekilde Bildirilmesini İstiyorsunuz?
Adresime gönderilmesini istiyorum.
E-Posta adresime gönderilmesini istiyorum.
(E-Posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
Elden teslim almak istiyorum.
(Vekaleten teslim alınmasının istenmesi durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

Başvuru Sahibinin Beyanı
Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini istemekteyim.
Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.
Başvuruda bulunan kişinin;
Adı, Soyadı :
İmzası :
Başvuru Tarihi :